· 

CBB60 | ポリプロピレンフィルムACモーターコンデンサ | Zhejiang Qixing

Zhejiang QixingブランドのポリプロピレンフィルムACモーターコンデンサ「CBB60」のデータシートです。

CBB60 | ポリプロピレンフィルムACモーターコンデンサ | Zhejiang Qixing